Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Commspicuous BVBA


 1. Definities en de toepassing van deze voorwaarden

De website www.playstation-vr-huren.be is een initiatief van:


Commspicuous BVBA (hierna ‘Wij” of “Rumbold”)

Geerdegemvaart 162

2800 Mechelen

Ondernemingsnummer (BTW-BE): 0840.836.382


E-mail: kristof@rumbold.be

Telefoon : +32 (0)479/83.23.82


Begrippen in deze Algemene Voorwaarden dienen als volgt te worden verstaan:

 • Rumbold, wij: Commspicuous BVBA.
 • Klant: iedere Consument of Onderneming die gebruik maakt van onze website of onze dienst.
 • Onderneming: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft en die hiervoor gebruikt maakt van onze dienst.
 • Consument: iedere natuurlijke persoon die onze dienst gebruikt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
 • Dienst: het verhuur van de op de webshop aangeboden goederen.
 • Overeenkomst: de huurovereenkomst tussen Rumbold en de Klant.

Deze Algemene Voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige overeenkomsten tussen Rumbold en de Klant. De Klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, alsmede de Privacy Statement, Cookie Verklaring, Disclaimer en alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website, vanaf gebruik van de website. De titel van deze overeenkomsten is enkel indicatief en zal geen grond kunnen vormen voor enig geschil omtrent de bepalingen opgenomen hierin.


Deze Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van een onderlinge overeenstemming die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven te allen tijde onverkort van toepassing.


Wij houden ons het recht voor om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige overeenkomsten. We brengen de klant hier steeds van op de hoogte.

 1. Inhoud van de aangeboden dienst

Rumbold biedt het verhuur van game-sets ( ter waarde van +/- 1000 euro) aan. De sets bestaan uit een Playstation 4 pro, Playstation VR bril, games en alle benodigde accessoires om kennis te maken met VR. De set is ingepakt in een flight-case en is voorzien van alle instructies voor installatie. De klant staat zelf in voor de installatie. De goederen die het voorwerp zijn van de overeenkomst blijven steeds eigendom van Rumbold.


 1. Totstandkoming van de overeenkomst

Vooraleer een overeenkomst tot stand komt, moet de Klant een online reservatieformulier invullen. Dit formulier wordt door de Klant waarheidsgetrouw en met de nodige zorg ingevuld. Het invullen van het reservatieformulier geldt als eenzijdige verbintenis van de Klant tegenover Rumbold.


De overeenkomst komt pas definitief tot stand na bevestiging van Rumbold aan de Klant. Deze bevestiging gebeurt via e-mail. Rumbold kan ten allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of om in een uitdrukkelijke verklaring de reservatie te weigeren. Bij weigering heeft de klant geen enkel recht op enige vorm van schadevergoeding.


Conform de wet van 11 maart 2003 betreffende de elektronische handel erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. Rumbold kan, binnen de grenzen van de wet, gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt om de overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.


 1. Levering van de goederen

De goederen worden kosteloos binnen het grondgebied België en Nederland geleverd op het adres en de datum die de Klant in het reservatieformulier heeft opgegeven. De Klant verbindt er zich toe een geldig adres op te geven.


De levering van de goederen gebeurt door een derde partij, BPost of PostNL, in opdracht van Rumbold. Het inschakelen van externe partijen kan een invloed hebben op de levering. Rumbold neemt echter geen verantwoordelijkheid voor leveringen die te laat komen of voor een bestelling die verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door andere vormen van overmacht. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.


Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde producten één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor rekening van de Klant.


Rumbold draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de producten tot op het moment van de levering. Alle risico’s die verbonden zijn aan de goederen gaan over op de Klant op het moment van de levering. Aanvaarding van de geleverde goederen impliceert een bevestiging van de overeengekomen staat van de goederen. Bij vaststelling van enig gebrek of mankement bij de levering, dient de Klant hiervan onverwijld kennis te geven aan Rumbold. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging, maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.


 1. Retournering van de gehuurde goederen

Op het afgesproken tijdstip worden de goederen door de Klant teruggezonden naar Rumbold. Het terugsturen van de goederen gebeurt in de flight-case. De Klant zorgt ervoor dat de gehuurde set volledig en ongeschonden is.


De Klant maakt gebruik van het bijgeleverde retourticket. Dit moet op het pakket worden aangebracht alvorens het wordt ingediend bij een post-punt naar keuze. De afgifte bij het post-punt doet het risico overgaan naar de derde partij, BPost of PostNL.


 1. Verplichtingen van de klant

De klant behandelt de gehuurde goederen steeds met de nodige zorg. In ieder geval is de klant verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van de gehuurde goederen.


 1. Prijzen en Betaling

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW en andere taksen. Onze tarieven en prijzen omvatten alle kosten die noodzakelijk zijn om de Dienst te leveren.


De Klant is de prijs verschuldigd die Rumbold in haar bevestiging aan haar heeft meegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Rumbold worden gecorrigeerd. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen de zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.


Rumbold heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar verplicht zich er toe de tarieven te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment dat het reservatieformulier werd ingevuld. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de BTW-tarieven, zal deze wel aan de klant worden aangerekend.


Facturen worden enkel per aanvraag uitgekeerd aan rechtspersonen (B2B). Consumenten worden hiervan uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen bijgevolg geen factuur aanvragen.


Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld. Dit is op het moment waar het order door de Klant wordt geplaatst. Wij accepteren de volgende betaalmethoden:


 • Bankoverschrijving
 • Mastercard
 • VISA
 • Bancontact
 • Paypal
 • IDeal

Rumbold neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transactie te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door het inschakelen van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.


Het beveiligde systeem van Paypal/Stripe/Mollie staat in voor de verdere verwerking van de betaling en zorgen voor een versleutelde behandeling van uw bankgegevens. De nodige beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorzien.


De koper kan een betalingsmiddel kiezen dat omwille van haar aard geen onmiddellijke betaling inhoudt, zoals een bankoverschrijving. De Klant heeft een betalingstermijn van veertien (14) kalenderdagen na orderbevestiging.


Commspicuous BVBA

Geerdegemvaart 162

B-2800 Mechelen

Belfius

IBAN  BE70 0688 9922 8625

BIC GKCCBEBB


Onze aanrekeningen zijn ten laatste betaalbaar veertien (14) kalenderdagen na datum van aanrekening. Elke niet betaalde aanrekening brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 12% per jaar. Wanneer de aanrekening onbetaald blijft gedurende tien (10) dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien verhoogd worden met 10% van het bedrag van aanrekening. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten voor onder andere invordering.


Rumbold stelt haar leveringsplicht uit tot na ontvangst van de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen. Rumbold behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten.


 1. Duur en beëindiging

De duur van de overeenkomst is de duur die tussen partijen werd overeengekomen. Het betreft dus steeds een overeenkomst van bepaalde duur.


 1. Herroepingsrecht

De Consument beschikt over een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht. Op basis van het herroepingsrecht kan de Consument binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of afsluiten van de overeenkomst als het gaat om diensten, alsnog afzien van de aankoop. De Consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief. Rumbold hoort uiteraard wel graag uw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.


De Consument heeft echter geen recht op herroeping in geval van:


 • Dienstovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; (Artikel VI.53.1° Wetboek Economisch Recht).


Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal Rumbold de Consument spoedig terugbetalen, en zeker niet later dan veertien (14) kalenderdagen. Rumbold betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.


De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan Rumbold meedelen. Deze mededeling moet gebeuren binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag waarop de overeenkomst werd afgesloten.


In zijn mededeling moet de Consument aantonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht. Volgende informatie moet verplicht vermeld worden:


 • De vermelding van de datum van de overeenkomst en van de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
 • Naam en adres van de Consument;
 • Handtekening van de Consument.

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht.


 1. Aansprakelijkheid

Rumbold is aansprakelijk voor iedere haar toerekenbare zware of herhaaldelijke lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming die veroorzaakt wordt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze overeenkomst.


Rumbold is in geen geval aansprakelijk voor eventuele gebreken en defecten aan de geleverde goederen, met uitzondering van het geval waarbij de Klant bij de levering van de Goederen Rumbold onverwijld op de hoogte heeft gebracht van de gebreken aanwezig bij de levering.


Rumbold is enkel aansprakelijk voor directe schade die volgt uit zijn tekortkomingen en is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten,… Rumbold is evenmin aansprakelijk voor elke vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.


Indien Rumbold door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de Klant na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Rumbold niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen. Rumbold is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.


 1. Overmacht

Indien Rumbold door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Rumbold niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Rumbold is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de ganse duur van de overmacht. Overmacht is elke onoverkomelijke en onvoorzienbare omstandigheid die ervoor zorgt dat het haar onmogelijk maakt haar dienstverlening uit te voeren.


 1. Verwerking van persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de door u opgevraagde diensten. Bij het ontbreken van deze gegevens zal de aanvraag onvermijdelijk worden geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Klant zullen uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met de geldende Privacy Statement, te consulteren via onze website.


 1. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de producten en handelsnamen blijven behouden bij de rechtmatige eigenaar. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Klant verboden gebruik te maken en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, behoudens in geval van de wettelijk toegestane uitzonderingen.


 1. Nietigheid

De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. De betreffende bepaling zal vervangen worden door een geldige bepaling van gelijke strekking.


 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op de Diensten aangeboden door Rumbold, alsook op de website en toebehoren is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van enig geschil wordt van de partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden.


Bij gebrek aan minnelijke oplossing kunnen alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van de website van Rumbold worden voorgelegd aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPANI) of de bevoegde rechtbank van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Rumbold zich bevindt, behoudens de toepassing van een andersluidende dwingende bepaling.


Partijen aanvaarden dat e-mail gelden als schriftelijk bewijs, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.


Niettegenstaande bepalingen uit andere overeenkomsten, zullen bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden altijd primeren. Deze overeenkomst geldt dus te allen tijde boven andere overeenkomsten en is bijgevolg onverkort van toepassing op iedere aanvullende overeenkomst. Elk beding dat tegenstijdig is met een bepaling van de Algemene Voorwaarden wordt voor niet-geschreven gehouden.© 2016 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy statement en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.