Cookie Policy

COOKIE POLICY COMMSPICUOUS BVBA

 

Informatie Commspiciuous BVBA:

 

Commspicuous BVBA

Geerdegemvaart 162

2800 Mechelen

Ondernemingsnummer (BTW-BE): 0840.836.382

E-mail: kristof@rumbold.be

 

Hierna wordt Commspicuous BVBA aangeduid als ‘Rumbold’ (commerciële naam van Commspicuous bvba).

 

 1. ALGEMEEN

‘Rumbold’, ‘wij’: Commspicuous BVBA

‘Betrokkene’: de natuurlijke persoon wiens gegevens worden verzameld en verwerkt

‘Dienst’: het verhuur van de op de webshop aangeboden goederen

 1. WAT ZIJN COOKIES?

Iedere persoon die gebruik maakt van onze site geeft steeds enkele persoonsgegevens vrij. Persoonsgegevens omvatten alle informatie die ons toelaten u als natuurlijke persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet. U bent identificeerbaar wanneer wij direct of indirect een link kunnen leggen tussen één of meerdere gegevens en u als natuurlijke persoon.

Deze persoonsgegevens worden verzameld door middel van cookies. Cookies zijn bestanden of stukjes informatie die op uw computer kunnen worden opgeslagen (of op andere apparaten met internet-toegang, zoals een smartphone of tablet) wanneer u onze site bezoekt.

Door gebruik te maken van onze site, verklaart iedere Betrokkene kennis te hebben genomen van deze Cookie Policy.

 

 1. WAARVOOR WORDEN COOKIES GEBRUIKT?

Wij gebruiken cookies om de site eenvoudiger in gebruik te maken. Zo worden de cookies gebruikt om uw informatie om te bestellen bij te houden, zodat u bij uw volgend gebruik deze niet opnieuw dient in te geven. 

 1. WELKE SOORTEN COOKIES GEBRUIKEN WE?

 

 1. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD DOOR MIDDEL VAN COOKIES?

Wanneer u gebruik wil maken van onze site, moet u bepaalde persoonsgegevens verstrekken. Deze persoonsgegevens zijn: uw naam, voornaam, e-mailadres, adres, postcode en land.

 1. WIE VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS: DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Rumbold is de verwerkingsverantwoordelijke voor de Dienst:

Commspicuous BVBA

Geerdegemvaart 162

2800 Mechelen

Ondernemingsnummer (BTW-BE): 0840.836.382

E-mail: kristof@rumbold.be

Rumbold treft de passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Verordening worden uitgevoerd.

 1. WIE ONTVANGT UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor intern gebruik binnen Rumbold.

Rumbold heeft juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden. Uw persoonsgegevens worden daarom niet aan derde partijen verkocht, doorgegeven of meegedeeld, tenzij:

 • U uw uitdrukkelijke toestemming hiertoe heeft verleend; of
 • U uw uitdrukkelijke toestemming hiertoe heeft verleend in het kader van direct marketing; of
 • Het doorgeven noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent. Dit zal het geval zijn bij het doorgeven aan werknemers, medewerkers, agenten, onderaannemers, leveranciers, commerciële partners, marketingdiensten, enz.; of
 • Het doorgeven noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust; of
 • Het doorgeven noodzakelijk is om uw vitale belangen of van een andere natuurlijke persoon te beschermen; of
 • Het doorgeven noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Rumbold.

 

 1. HOE KAN IK COOKIES BEHEREN OF VERWIJDEREN?

De meeste internetbrowsers accepteren automatisch. U kunt de instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om u te waarschuwen als er cookies worden verzonden naar uw computer. U kunt cookies op een aantal manieren beheren. Raadpleeg uw browserinstructies of helpscherm om meer informatie te krijgen over hoe u de instellingen van uw browser kunt aanpassen of wijzigen.

Als u verschillende apparaten gebruikt om de website op te bezoeken (bijvoorbeeld uw computer, smartphone, tablet etc.) moet u ervoor zorgen dat elke browser op elk apparaat aangepast wordt aan uw voorkeuren met betrekking tot cookies.

 1. WELKE RECHTEN HEB IK?
  1. GARANTIE VAN EEN RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Rumbold verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt de volgende garanties in:

 • Uw persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van de Verordening verzameld en verwerkt.
 • Uw persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 • Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard zolang dit noodzakelijk is om onze dienst aan te bieden.

De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, of iedere andere niet toegelaten verwerking worden tot een minimum gereduceerd. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Rumbold onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

  1. RECHT OP INZAGE/RECTIFICATIE/WISSING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Indien u uw identiteit bewijst, beschikt u over een recht om van Rumbold uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer Rumbold uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens. U heeft daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de criteria om de termijn te bepalen gedurende welke uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die u kunt uit oefenen overeenkomstig de Verordening. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal Rumbold hieraan gevolg geven binnen de tien (10) werkdagen.

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Het is aan de Betrokkene om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen in het Gebruikersprofiel. U kunt uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Rumbold. Rumbold zal hieraan gevolg geven binnen de tien (10) werkdagen na het ontvangen van de aanvullende verklaring. Het is evenwel mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens nog tijdelijk bewaard worden, zonder zichtbaar te zijn voor de Betrokkene.

U hebt daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kunt slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; of
 • Wanneer u uw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking; of
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan; of
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of
 • Wanneer uw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Rumbold beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

  1. RECHT OP BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die Rumbold nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting; of
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en u verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens; of
 • Wanneer Rumbold uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden maar u heeft de persoonsgegevens nodig voor een rechtsvordering;
 • Gedurende de periode die Rumbold nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

U heeft bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Rumbold staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij Rumbold dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan uw recht op bezwaar.

 

  1. RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

U heeft het recht om de aan Rumbold verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens louter rust op uw toestemming.

 

  1. RECHT OP HET INTREKKEN VAN MIJN TOESTEMMING/RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN

U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Daarnaast heeft u het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door Rumbold bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.