Privacy Policy

PRIVACY POLICY COMMSPICUOUS BVBA


Informatie Commspiciuous BVBA:


Commspicuous BVBA

Geerdegemvaart 162

2800 Mechelen

Ondernemingsnummer (BTW-BE): 0840.836.382

E-mail: kristof@rumbold.be


Hierna wordt Commspicuous BVBA aangeduid als ‘Rumbold’ (commerciële naam van Commspicuous bvba).


 • ALGEMEEN
 • ‘Rumbold’, ‘wij’: Commspicuous BVBA

  ‘Betrokkene’: de natuurlijke persoon wiens gegevens worden verzameld en verwerkt

  ‘Dienst’: het verhuur van de op de webshop aangeboden goederen

 • GEBRUIK
 • Iedere persoon met een gebruikersprofiel of iedere persoon die gebruik maakt van onze Dienst geeft steeds enkele persoonsgegevens vrij. Persoonsgegevens omvatten alle informatie die ons toelaten u als natuurlijke persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet. U bent identificeerbaar wanneer wij direct of indirect een link kunnen leggen tussen één of meerdere gegevens en u als natuurlijke persoon.

  Wij gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming en andere relevante vigerende nationale wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacy Policy naar de ‘Verordening’ betekent een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

  Door gebruik te maken van onze Dienst of door een gebruikersprofiel aan te maken, verklaart iedere Betrokkene kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en aanvaardt bijgevolg de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens, op de wijze zoals hierin beschreven.

 • WIE VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS: DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
 • De verwerkingsverantwoordelijke is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

  Rumbold is de verwerkingsverantwoordelijke voor de Dienst:

  Commspicuous BVBA

  Geerdegemvaart 162

  2800 Mechelen

  Ondernemingsnummer (BTW-BE): 0840.836.382

  E-mail: kristof@rumbold.be

  Rumbold treft de passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Verordening worden uitgevoerd.

 • WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD EN HOE WORDEN DEZE VERZAMELD?
 • Wanneer u gebruik wil maken van onze Dienst, moet u bepaalde persoonsgegevens verstrekken. Daarenboven kunt u een individueel gebruikersprofiel aanmaken. Zowel voor onze Dienst, als voor het aanmaken van een gebruikersprofiel, vragen we persoonsgegevens die nodig zijn voor de dienstverlening, zoals uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, postcode en land. Tijdens de verdere dienstverlening kunnen bijkomende persoonsgegevens worden verzameld.

  We verzamelen en verwerken in geen geval gevoelige persoonsgegevens van de Betrokkene, zoals gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken. Daarnaast verzamelen of verwerken we geen gegevens met betrekking tot iemands gezondheid of seksuele gerichtheid.

 • VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?
 • Rumbold verzamelt uw persoonsgegevens om een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring aan iedere Gebruiker van onze Dienst te bieden.

  Het verwerken van uw persoonsgegevens is essentieel voor de werking van onze Dienst. De verwerking gebeurt voor volgende (interne) doeleinden:

  • De Betrokkene toegang te verschaffen tot zijn gebruikersprofiel.
  • Een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening te bieden aan de Betrokkene.
  • Het mogelijk te maken onze Dienst te leveren aan de juiste Betrokkene.

  Daarnaast gebruikt Rumbold uw persoonsgegevens om:

  • U te informeren over promoties en andere informatieve nieuwsberichten over bijvoorbeeld nieuwe diensten van Rumbold.
  • Het versturen van (redelijkerwijs) nuttige en noodzakelijke communicaties, ongeacht van commerciële of niet-commerciële aard.
  • Het verlenen van ondersteuning in geval van vragen of opmerkingen.
  • De opvolging van klachten met betrekking tot de werking van onze Dienst.
  • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten, criminele gedragingen en/of iedere andere handeling die ingaat tegen de voorwaarden waaronder onze Dienst wordt aangeboden.
  • Rumbold kan de persoonsgegevens gebruiken in het kader van de ontwikkeling van nieuwe diensten en functionaliteiten voor zover deze binnen de oorspronkelijke doelstelling van onze Dienst valt.

  Wanneer Rumbold voornemens is uw persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel, zullen wij u voor de verdere verwerking informatie verstrekken over dat ander doel en alle andere relevante informatie.

  1. WIE ONTVANGT UW PERSOONSGEGEVENS

  Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor intern gebruik binnen Rumbold.

  Rumbold heeft juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden. Uw persoonsgegevens worden daarom niet aan derde partijen verkocht, doorgegeven of meegedeeld, tenzij:

  • U uw uitdrukkelijke toestemming hiertoe heeft verleend; of
  • U uw uitdrukkelijke toestemming hiertoe heeft verleend in het kader van direct marketing; of
  • Het doorgeven noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent. Dit zal het geval zijn bij het doorgeven aan werknemers, medewerkers, agenten, onderaannemers, leveranciers, commerciële partners, marketingdiensten, enz.; of
  • Het doorgeven noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust; of
  • Het doorgeven noodzakelijk is om uw vitale belangen of van een andere natuurlijke persoon te beschermen; of
  • Het doorgeven noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Rumbold.

 • WAT ZIJN UW RECHTEN
   1. GARANTIE VAN EEN RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

  Rumbold verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt de volgende garanties in:

  • Uw persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van de Verordening verzameld en verwerkt.
  • Uw persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
  • Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard zolang dit noodzakelijk is om onze dienst aan te bieden.

  De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, of iedere andere niet toegelaten verwerking worden tot een minimum gereduceerd. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Rumbold onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

   1. RECHT OP INZAGE/RECTIFICATIE/WISSEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

  Indien u uw identiteit bewijst, beschikt u over een recht om van Rumbold uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer Rumbold uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens. U heeft daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de criteria om de termijn te bepalen gedurende welke uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die u kunt uit oefenen overeenkomstig de Verordening. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal Rumbold hieraan gevolg geven binnen de tien (10) werkdagen.

  Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Het is aan de Betrokkene om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen in het Gebruikersprofiel. U kunt uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Rumbold. Rumbold zal hieraan gevolg geven binnen de tien (10) werkdagen na het ontvangen van de aanvullende verklaring. Het is evenwel mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens nog tijdelijk bewaard worden, zonder zichtbaar te zijn voor de Betrokkene.

  U hebt daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kunt slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen:

  • Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; of
  • Wanneer u uw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking; of
  • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan; of
  • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of
  • Wanneer uw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.

  Rumbold beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

   1. RECHT OP BEPERKING VAN/BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

  U heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

  • Gedurende de periode die Rumbold nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting; of
  • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en u verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens; of
  • Wanneer Rumbold uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden maar u heeft de persoonsgegevens nodig voor een rechtsvordering;
  • Gedurende de periode die Rumbold nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

  U heeft bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Rumbold staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij Rumbold dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan uw recht op bezwaar.

   1. RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

  U heeft het recht om de aan Rumbold verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens louter rust op uw toestemming.

   1. RECHT OP HET INTREKKEN VAN MIJN TOESTEMMING/RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN
  U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Daarnaast heeft u het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door Rumbold bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.